Kindnomics

Old Barbers Never Die…? กัลบกไม่มีวันตาย…?

ตราบที่คนเราเชื่อว่าทรงผมมีผลต่อการใช้ชีวิตมากกว่าการแพร่ระบาดของไวรัส ตราบที่คนทั่วไปยังตัดผมตัวเองไม่ได้ ตราบที่คนยังไม่ไว้ใจให้ปัญญาประดิษฐ์ตัดผมให้

และตราบเท่าที่รัฐยังสงวนอาชีพกัลบกไว้
สำหรับคนสัญชาติไทยเท่านั้น…

Old Barbers Never Die…?
กัลบกไม่มีวันตาย…?


เรื่องโดย