Kind Creations

Universal Design ออกแบบเพื่อคนทั้งมวล โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง กับ “รศ. ดร.ชุมเขต แสวงเจริญ”

“สิ่งที่ผมว่าเป็นความท้าทายหลักของเรื่องการออกแบบ Universal Design ก็คือเรื่องของความเข้าใจครับ บางทีไม่เข้าใจเงื่อนไขการใช้ชีวิต ไม่เข้าใจพฤติกรรม ไม่เข้าใจความรู้สึกของคนที่มีความแตกต่างหลากหลายกับเรา เพราะฉะนั้นเลยทำให้การออกแบบบางอย่าง เกิดการแบ่งแยกหรือใช้งานได้ไม่ดีเท่าที่ควร”


พบกับ รศ. ดร.ชุมเขต แสวงเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์รังสิตด้านกายภาพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับ Universal Design และพาชมอาคาร “กิติยาคาร” ที่มีการออกแบบโดยใช้หลัก Universal Design อย่างแท้จริง โดยให้ความสำคัญกับการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ บริการ ตลอดจนประสบการณ์ของผู้บริโภคที่มีความแตกต่างหลากหลายให้สามารถใช้บริการต่าง ๆ ได้อย่างเท่าเทียม