Kind Local

ปลูกกัญชง ไม่ยากอย่างที่คิด


แม้กัญชาและกัญชง จะมีถิ่นกำเนิดเดียวกัน อยู่ในวงศ์ Cannabaceae แถมยังสกุลเดียวกันคือ Cannabis แต่ต่างกันที่สายพันธุ์ย่อย หากสังเกตดี ๆ จะพบความแตกต่างทางกายภาพอยู่หลายจุด ขณะเดียวกันทั้งกัญชาและกัญชงก็ยังมีความแตกต่างทางด้านกฎหมายในประเทศไทยเช่นเดียวกัน

KiNd Local จะพาไปทำความรู้จักประโยชน์ของกัญชงและแนวทางการสร้างกำไรจากพืชชนิดนี้แบบไม่ผิดกฎหมาย เพราะกระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศให้บางส่วนของต้นกัญชาและกัญชงไม่จัดเป็นยาเสพติด ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

กัญชงมีดีอย่างไร และส่วนใดที่ไม่จัดเป็นยาเสพติด
◇◇◇

ความนิยมปลูกกัญชงเกิดขึ้นทั่วโลก โดยหลัก ๆ แล้วจะปลูกเพื่อใช้ประโยชน์จากเส้นใย โดยใช้ส่วนของลำต้นนำไปเป็นวัตถุดิบของผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น เสื้อผ้า เยื่อกระดาษ เชือก กระเป๋า ฉนวนกันความร้อน วัสดุก่อสร้าง เฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น หรือปลูกเพื่อเอาเมล็ด เพราะเมล็ดของกัญชงสามารถสกัดเป็นน้ำมันคุณภาพเพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เครื่องสำอาง นอกจากนี้ยังมี Omega 3 ที่สามารถนำมาประกอบอาหารได้ด้วย และที่สำคัญคือปลูกเพื่อเอาสาร CBD (Cannabidiol) โดยจะใช้ส่วนของดอกไปเป็นยารักษาโรค


สำหรับส่วนต่าง ๆ ของกัญชาและกัญชงที่ไม่จัดเป็นยาเสพติด ได้แก่ เปลือก ลำต้น เส้นใย กิ่งก้าน ราก ใบ ซึ่งไม่มียอดหรือช่อดอกติดมาด้วย สารสกัด CBD ที่มี THC (Tetrahydrocannabinol) ไม่เกิน 0.2% กากที่เหลือจากการสกัดกัญชา ซึ่งต้องมี THC ไม่เกิน 0.2% น้ำมันและสารสกัดจากเมล็ดกัญชง

ส่วนต่าง ๆ เหล่านี้ ยกเว้นช่อดอกและเมล็ดกัญชา สามารถนำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ การศึกษาวิจัย ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และอื่น ๆ นอกจากนี้ประชาชนยังสามารถนำไปประกอบอาหาร หรือทำยารักษาโรคได้ด้วย

อย่างไรก็ตาม เงื่อนไขการปลูกกัญชายังคงมุ่งเน้นเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์เป็นหลัก กัญชงจึงกลายเป็นพืชที่น่าจับตาว่ามีศักยภาพในการเป็นพืชเศรษฐกิจ เพราะเปิดกว้างสำหรับเกษตรกรและนักลงทุนได้มากกว่ากัญชา

ใครสามารถปลูกกัญชงได้บ้าง?
◇◇◇

ตามกฎกระทรวงสาธารณสุข การขออนุญาตและการอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท 5 เฉพาะกัญชง พ.ศ. 2563 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2564 มีรายละเอียด ดังนี้

1. การยื่นคำขออนุญาตปลูกกัญชง สามารถยื่น ณ สถานที่ปลูกตั้งอยู่ หากอยู่ที่กรุงเทพฯ ให้ยื่นที่ อย. หากอยู่ต่างจังหวัดให้ยื่นที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ส่วนการนำเข้าเมล็ดพันธุ์กัญชงเพื่อปลูก หรือศึกษาวิจัยให้ยื่นคำขอที่ อย.

2. เอกสารแสดงสิทธิ์การครอบครองหรือใช้ประโยชน์ที่ดินที่ใช้ประกอบการยื่นคำขอ เช่น โฉนด น.ส. 3 สัญญาเช่า หรือหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ ในกรณีใช้ที่ดินของหน่วยงานรัฐ เช่น ที่ราชพัสดุ หรือที่ดิน ส.ป.ก. ให้ใช้หนังสือแสดงการได้รับอนุญาตจากหน่วยงานเจ้าของที่ดินนั้น

3. ระยะเวลาพิจารณาอนุญาต สำหรับกรณีปลูก สูงสุดไม่เกิน 135 วัน และสำหรับกรณีนำเข้า สูงสุดไม่เกิน 75 วัน

แม้การปลูกกัญชงจะเปิดกว้างมากขึ้น แต่ไม่ใช่ใครก็ได้ที่สามารถปลูกได้ เพราะยังมีเงื่อนไขอย่างการขออนุญาตปลูกและพื้นที่ปลูกต้องยืนยันได้ตามเงื่อนไขของกฎกระทรวง อย่างไรก็ตาม นับว่ากัญชงปลูกง่ายกว่ากัญชา เพราะกัญชายังคงมีเงื่อนไขมุ่งเน้นเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์เป็นหลัก แต่กัญชงจะเน้นไปที่การปลูกเพื่อผ่อนคลายมากกว่า ข้อบังคับจึงไม่เข้มงวดเท่ากัญชา

ตลาดกัญชงบูม! พืชเศรษฐกิจใหม่ของไทย
◇◇◇

ภาพรวมของตลาดกัญชงพบว่า ความต้องการสารสกัด CBD หรือสารสกัดจากกัญชงนั้น มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ได้แก่ อุตสาหกรรมยา เครื่องสำอาง อาหารและเครื่องดื่ม อาหารเสริม อาหารสัตว์ รวมถึงเส้นใยสำหรับวัตถุดิบในสินค้านวัตกรรม เช่น ชิ้นส่วนรถยนต์ พลาสติกชีวภาพ เป็นต้น


ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินเบื้องต้นว่า ปี พ.ศ. 2564 รายได้กัญชงจากการปลูกแบบระบบเปิด (Outdoor) อาจจะอยู่ที่ 0.2 – 1.0 ล้านบาทต่อไร่ เนื่องจากราคารับซื้อสูงเพราะผลผลิตยังมีจำกัด ขณะที่ต้นทุนการปลูกอาจต้องใช้เงินลงทุนถึง 0.3 – 1.5 ล้านบาทต่อไร่ ทำให้เป็นไปได้ว่า ผู้ลงทุนปลูกกัญชงอาจต้องใช้ระยะเวลาคืนทุนประมาณ 4 – 5 ปี

อย่างไรก็ตาม ผู้ลงทุนอาจต้องคำนึงถึงประเด็นต่าง ๆ ให้รอบคอบ​ เช่น อุปทานที่เพิ่มขึ้นจะกดดันราคาให้ลดลง รวมทั้งความท้าทายจากการแข่งขันโดยเฉพาะกับวัตถุดิบหรือสารสกัดกัญชงจากต่างประเทศเมื่อมีการเปิดเสรีให้นำเข้าได้ในอนาคต


ขณะที่ตลาดกัญชงโลกในปี พ.ศ. 2563 มีมูลค่าราว 4,748 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และจะเร่งตัวขึ้นไปแตะ 18,608 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี พ.ศ. 2570 หรือเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 22.4 ต่อปี นับเป็นการเติบโตที่น่าจับตามองอย่างยิ่ง

เห็นได้ว่าความต้องการสารสกัด CBD และน้ำมันเมล็ดกัญชง มีแนวโน้มเติบโตทั้งในประเทศและตลาดโลก จึงจะเป็นแรงผลักดันสำคัญที่ทำให้เกิดการลงทุนเพาะปลูกกัญชงเพิ่มมากขึ้น


เกร็ดความรู้

  • กัญชง (Hemp) ลำต้นสูงมากกว่า 2 เมตร มีลักษณะลำต้นสูงเรียว แตกกิ่งก้านสาขาน้อย ปล้องหรือข้อยาว ใบสีเขียวอ่อน มีประมาณ 7 – 11 แฉก ใบเรียงสลับค่อนข้างห่าง
  • กัญชา (Marijuana) ลำต้นสูงไม่เกิน 2 เมตร มีลักษณะเป็นต้นพุ่ม แตกกิ่งก้านสาขาค่อนข้างมาก ลำต้นเป็นปล้องหรือข้อสั้น ใบสีเขียวจัด มี 5 – 7 แฉก ใบเรียงชิดกัน

ที่มา

  • ปลดล็อค… กัญชาทางการแพทย์เสรี. bit.ly/32RPXUA
  • ระหว่างรอปลูก… กัญชา มาลองปลูก… กัญชง. kasikornresearch.com
  • กัญชา-กัญชง ต่างกันอย่างไร กฎหมายอนุญาตใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง. www.prachachat.net
  • นักวิชาการ เผยปลูกกัญชง 4 เดือน ฟันกำไร 2 ล้าน ต้องรู้เทคนิค แนะจุดต่างกัญชา. www.thairath.co.th

เรื่องโดย