Kind Creations

Why Diversity (Access) Matters? มองมุมต่างกับความหลากหลาย กับ “คุณหนู-นลัทพร ไกรฤกษ์” แห่ง Thisable.me


“การที่คนที่มีความหลากหลายทางด้านร่างกายและความหลากหลายทางด้านอื่น ๆ พยายามออกมาใช้ชีวิต ส่วนหนึ่งก็ทำให้สังคมเห็นด้วยว่า เรามีตัวตนในพื้นที่นี้นะ เราเป็นคนหนึ่งที่อยากจะออกมาใช้หรือออกมามีส่วนร่วมกับสังคมไม่ต่างกับคนอื่น ๆ

ชวนมาสนทนากับ “คุณหนู-นลัทพร ไกรฤกษ์” แห่ง Thisable.me สื่อที่ทำเนื้อหาประเด็นเรื่องคนพิการ ที่อยากให้ทุกคนในสังคมเข้าใจและเข้าถึงมากขึ้น โดยวันนี้จะมาพูดถึงมุมมองความหลากหลายทางด้านสภาพร่างกายและความหลากหลายทางเพศของแต่ละกลุ่มคนในสังคม เพื่อตอบรับความแตกต่างและสร้างโอกาสในการเข้าถึงพื้นที่ต่าง ๆ ในสังคมได้ง่ายมากขึ้น